تمرین پینگ پنگ

تمرین با توپ زیاد

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران

تمرین با توپ زیاد، هماهنگی خوبی از لحاظ سرعت بین دست ها و پاهای بازیکنان تنیس روی میز به وجود می آورد و همچنین دو عامل مهارت و قدرت بازی بازیکنان را بهبود می بخشد و اجرای حرکات بازی آنها را توسعه داده و تقویت می کند و بازیکن را در شرایط مطلوب، آماده برای یک مسابقه مهم می نماید. در این ارتباط یک سلسله تمرین هایی را برای علاقمندان تنیس روی میز انتخاب نموده ایم که ذیلا به ترتیب به آگاهی می رسانیم. لطفا یک قلم و کاغذ بردارید و لیست این تمرینات را یادداشت نمایید و سپس بطور دقیق و ماهرانه و برنامه ریزی شده، هر کدام از این تمرینات را با تمرکز و دقت کامل و نیز با جدیت لازم اجرا نمایید.

تمرین اول:

مربی یا هرشخص دیگر، توپها را که در ظرفی قرار دارد با فاصله نصف میز به دو قسمت میز، یعنی یک توپ به گوشه بک هند میز و توپ دوم را به وسط میز بفرستید و بازیکن با حرکات پا فقط ضربه فورهند حمله بزند و تکرار این تمرین.

تمرین دوم:

موقعی که مهارت و تسلط بازیکن در تمرین مرحله اول کامل شد، مسیر حرکت بازیکن در پشت میز برای ضربه زدن به توپ، طولانی تر می شود و مربی توپها را به فاصله سه چهارم میز یعنی یک توپ به گوشه میز بک هند و توپ دوم را به سه چهارم میز بازیکن می فرستد و بازیکن با یک حرکت پای سریع، فقط ضربه حمله فورهند می زند و تکرار این تمرین.

تمرین سوم:

موقعیکه مهارت بازیکن در تمرین مرحله دوم کامل شد، مسیر حرکت بازیکن، همه عرض میز بازی را در بر می گیرد و مربی توپها را به تمام دو نقطه عرضی میز بازیکن یعنی توپ اول را به گوشه بک هند میز و توپ دوم را به گوشه فورهند میز بازیکن می فرستد و بازیکن با حرکت سریع پا، فقط ضربه فورهند حمله می زند و تکرار این تمرین.

تمرین چهارم:

نحوه اجرای این تمرین به این صورت است که مربی اولین توپ را در قسمت گوشه بک هند میز و دومین توپ را به وسط میز و سومین توپ را به سه چهارم میز و چهارمین توپ را به گوشه فورهند میز بازیکن می فرستد و بازیکن با حرکت پای سریع، همه توپ ها را فقط با ضربه فورهند حمله می زند و تکرار این تمرین.

تمرین پنجم:

یک توپ به فورهند و یک توپ به بک هند میز بازیکن پرتاب می شود و بازیکن توپهای طرف فورهند خود را با حمله های فورهند و یا با لوپ های فورهند، و توپ های طرف بک هند میز خود را با حمله های بک هند و یا با لوپهای بک هند پاسخ می دهد.

تمرین ششم:

در این تمرین، همه توپ ها فقط به سمت بک هند میز بازیکن فرستاده می شود و بازیکن ابتدا با یک حمله بک هند یا با دو حمله بک هند پاسخ می دهد و سپس با یک چرخش کمر سریع، می چرخد و یک فورهند حمله با یک حرکت پای پهلویی سریع می زند و تکرار این تمرین. (بجای ضربه حمله می توان از ضربه لوپ در این تمرین استفاده نمود و یا اینکه ترکیبی از دو ضربه حمله و لوپ استفاده نمود که این بستگی به نوع شیوه و نوع بازی بازیکن دارد که از کدام ضربه استفاده نماید.

تمرین هفتم:

تمرین یک بک هند حمله و سپس یک فورهند حمله از قسمت بک هند میز و توپ بعدی، یک فورهند حمله از قسمت فورهند میز، می تواند یک تمرین خوب برای یک بازیکن حمله ای باشد. یعنی پرتاب کننده، دو توپ پشت سر هم به قسمت بک هند و توپ سوم را به قسمت فورهند میزبازیکن باید بفرستد. (بجای ضربه حمله می توان از ضربه لوپ در این تمرین استفاده نمود و یا ترکیبی از دو ضربه حمله و لوپ را نیز می توان بکار برد.

تمرین هشتم:

تمرین چند حمله فورهند از قسمت گوشه راست میز به صورت ضربدری به قسمت راست میز پرتاب کننده توپ، و ناگهان زدن یک حمله فورهند کوبنده و کشنده و تمام کننده به خط وسط میز پرتاب کننده. و تکرار این تمرین. پرتاب کننده، همه توپ ها را به قسمت فورهند میز بازیکن می فرستد. (چپ دستها بر عکس)

تمرین نهم:

شبیه تمرین هشتم است، یعنی تمرین حمله فورهند از قسمت گوشه چپ میز بصورت ضربدری به قسمت چپ میز پرتاب کننده توپ، و ناگهان حمله فورهند کوبنده و تمام کننده به قسمت وسط میز پرتاب کننده. و تکرار این تمرین. پرتاب کننده، همه توپ ها را به قسمت بک هند میزبازیکن می فرستد. (چپ دستها بر عکس)

تمرین دهم:

تمرین ضد حمله روی حمله؛ پرتاب کننده توپ ها را بصورت حمله به طرف میز بازیکن می فرستد و بازیکن روی این حمله ها، تمرین ضد حمله می کند. یعنی بازیکن روی حمله ها، حمله می کند.

تمرین یازدهم:

تمرین حمله روی ضربه فلیپ و تمرین ضد حمله، روی حمله پرتاب کننده توپ؛ در این تمرین، پرتاب کننده، توپ اول را از جلوی میز بصورت فلیپ و توپ دوم را بصورت حمله به سمت میز بازیکن می فرستد و بازیکن روی توپ های فلیپ، شروع به زدن حمله یا لوپ می کند، و روی توپ های حمله، تمرین ضد حمله می کند.

تمرین دوازدهم:

تمرین ضربدر موازی با حرکات پای سریع؛ پرتاب کننده، توپ ها را بصورت ضربدر، و موازی بطرف بازیکن می فرستد، و بازیکن در یک مرحله تمرینی، همه توپ های ضربدری را که بطرف او می آید بصورت موازی و بصورت حمله پاسخ می دهد و در مرحله بعدی تمرینی، توپ های موازی را که بطرف او می آید بصورت ضربدری با زدن حمله برگشت می دهد.

تمرین سیزدهم:

در یک طرف میز، مربی قرار می گیرد و در طرف دیگر میز، دو نفر بازیکن می ایستند و مربی پیوسته همه توپ ها را بطرف فورهند آنها می فرستد و بازیکنان به نوبت و پشت سر هم، شروع به زدن فورهند حمله می کنند. این تمرین را نیز در طرف بک هند میز بازیکن ها نیز می توان انجام داد. (این تمرین برای حرکت پای بازیکنان مفید است و حرکت پای آنها را سریع می کند و همچنین این تمرین برای بازی دوبل بسیار موثر واقع می شود. در این تمرین دو بازیکن باید یک حرکت پای دایره ای شکل را انجام دهند به این صورت که هر بازیکنی که حمله فورهند خود را روانه میز مقابل کرد بصورت دایره حرکت کرده و خود را برای زدن ضربه بعدی در پشت بازیکن دیگر قرار می گیرد.

تمرین چهاردهم:

مربی توپ ها را بصورت متغیر و نیز بصورت کات و همچنین به شکل لاب، یعنی توپ های بلند و با ارتفاع، برای بازیکن می فرستد و بازیکن روی توپ های کات، لوپ می زند و روی توپ های لاب، حمله کشنده و کوبنده می زند. این تمرین را بصورت منظم یک کات و یک لاب می توان برای بازیکن پرتاب کرد و بازیکن چنین تصور می کند که وقتی روی کات، لوپ میزند حریف دفاعی کات کش، چون نمی تواند توپ را خوب کنترل نماید و یک برگشت خوب و کوتاه بدهد، یک توپ بلند و موقعیت ساز برای او می سازد که روی آن حمله کشنده و تمام کننده می زند.

تمرین پانزدهم:

در این تمرین، مربی توپ ها را بصورت حمله کنترلی، یکی در میان و به تناوب، یکی به گوشه راست میز بازیکن می فرستد و توپ بعدی را به وسط میز بازیکن ارسال می کند. و بازیکن باید هر توپ را با فورهند حمله خود پاسخ دهد. هدف از این تمرین که توپ های حمله ای وسط میز را که اغلب بازیکنان نمی توانند روی آن یک حمله موثر فورهند انجام دهند و این توپ که برای غافلگیری بازیکن به نقطه وسط میز می زنند، این است که بازیکن را وادار کند که تمرین حرکت پا کند و بوسیله حرکت پای سریع بتواند توپ هایی که به اصطلاح به طرف شکم او می آید، بصورت حمله فورهند پاسخ موثر بدهد. نحوه صحیح تر و موثر تر این تمرین را می توان هم بازیکن خیلی نزدیک به میز باشد یعنی مثلا در فاصله سی سانتیمتری میز قرار داشته باشد و همچنین بازیکن در این تمرین می تواند کمی از میز فاصله داشته باشد مثلا در فاصله ۸۰ سانتیمتری تا یک متری میز فاصله تا میز قرار داشته باشد انجام داد و همچنین این تمرین را می توان به سه قسمت تقسیم نمود مثلا ۵ دقیقه اول را روی حمله های آهسته انجام داد و قسمت دوم یعنی ۵ دقیقه دوم را روی حمله های کمی سریع انجام داد و نیز ۵ دقیقه سوم را روی حمله های سریعتر، حمله های وسط میز خود را بمورد اجرا گذارد. دقیقا مشابه این تمرین را می توان در قسمت بک هند میز بازیکن با همان دستور العملی که شرح داده شد اجرا نمود.

تمرین شانزدهم:

توپ ها با ضربه کات دفاعی به سمت بک هند بازیکن فرستاده می شود و بازیکن روی این توپ ها، تمرین بک هند لوپ می کند. همین تمرین را می توان با تمرین فورهند لوپ انجام داد و نیز همین تمرین را می توان بصورت ترکیبی: بک هند لوپ و فورهند لوپ انجام داد.

تمرین هفدهم:

در این تمرین، ضربه لوپ مجدد انجام می شود؛ یعنی تمرین زدن لوپ روی لوپ حریف. این تمرین با حضور ۳ خدمه یا ۳ نفر انجام می شود به این صورت که یک نفر با یک ظرف پر از توپ در قسمت چپ میز (بک هند میز) و نزدیک میز قرار می گیرد و شروع به زدن فورهند لوپ های آهسته می کند. و خدمه دوم (بازیکن) که در طرف مقابل میز ایستاده است شروع به زدن فورهند لوپ های سنگین، روی فورهند لوپ های آهسته پرتاب کننده اول می کند و خدمه سوم (بازیکن دیگر که در طرف میز پرتاب کننده اول) قرار گرفته است شروع به زدن ضربه های درایولوپ، روی لوپهای سنگین خدمه دوم یا بازیکن اول می کند. تمرین به همین تر تیب ادامه پیدا می کند.

تمرین هجدهم:

در این تمرین، ضربه لاب (ضربه های هوایی و با ارتفاع) تمرین می شود. به اینصورت که پرتاب کننده، توپ ها را یکی یکی و دانه به دانه از ظرف بر می دارد و بصورت حمله به طرف دیگر میز، پرتاب می کند و بازیکن که با فاصله از میز قرار دارد (حدود ۳ یا ۴ یا ۵ متر فاصله با میز) توپ های حمله را با ضربه های هوایی لاب پیچ دار به نزدیکی های خطوط انتهایی و کناری میز پرتاب کننده توپ روانه می کند. تمرین به همین نحو ادامه پیدا می کند.

تمرین نوزدهم:

در این تمرین، توپ های ارسالی از طرف پرتاب کننده توپ، به صورت های مختلف و یا یک جور و یک نوع، ولی نقطه فرود توپ، نامشخص است مثل فرستادن دو توپ در یک نقطه میز بازیکن و توپ بعدی به مکان دیگر میز او فرستاده شود. و به عبارتی واضح تر، پرتاب کننده می تواند جاهای توپ خود را روی میز بازیکن، تغییر بدهد بدون اینکه بازیکن از قبل، از این مساله آگاه باشد.

تمرین بیستم:

مربی یا هر کس دیگر می تواند توپ ها را بصورت سرویس های مختلف از نظر: پیچ، سرعت و استقرار بطرف میز مقابل ارسال نماید و بازیکن روی آنها عکس العمل های موثر انجام دهد.
مدت زمان تمرین با توپ زیاد، بستگی به قدرت و مقاومت بدنی هر بازیکن دارد و نکته بسیار مهم در این تمرین اختصاصی و بسیار مهم این است که بازیکن برای جلوگیری از آسیب دیدگی احتمالی بدن خود باید قبل از انجام این تمرین بطور کامل بدن خود را با انجام حرکات کششی و نرمش ها و نیز دو های کوتاه مدت مناسب گرم و آماده نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *