تمرین پینگ پنگ

تمرین ضربدر موازی

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران

تمرین ضربدر موازی یکی از تمرینهای قدیمی و در عین حال مورد استفاده برای هر مقطع زمانی و نیز برای هر نوع سیستم بازی تنیس روی میز محسوب می شود که توانایی واکنش مناسب مقابل ضربه ها و حمله های حریف را به نحو موثر به هر نقطه از مکان میز حریف دارد.

مهمترین ویژگی این تمرین، بهبود بخشیدن کنترل استقرار ضربه های بازیکنان است. دومین امتیاز این تمرین، هماهنگی و همبستگی خوبی بین حمله های فورهند و حمله های بک هند بازیکنان بوجود می آورد و همچنین تمرین خوبی برای حرکت پا است و بازیکن را مجبور می کند که دائم پشت میز حرکت کند و توپها را به آن نقطه مشخص از میز حریف که مورد نظر اوست بفرستد. این تمرین مهارت حمله های فورهند و بک هند بازیکن را افزایش می دهد. این تمرین روحیه و اعتماد به نفس بازیکن را برای مسابقه دادن تقویت می کند چون یک نوع تمرینی است شبیه مسابقه و بازیکن همیشه در حال حرکت کردن به سمتی از میز خود برای ضربه زدن است از این رو، این تمرین بازیکن را سرسخت و مقاوم و پایدار بار می آورد.

نحوه و اجرای این تمرین کنترلی و حمله ای به این صورت است که یکی از بازیکنان دو طرف میز (بازیکن ۱) همه توپهایی که به ترتیب: یکی بطرف راست میز و یکی بطرف چپ میز او فرستاده می شود، با فورهند و بک هند خود برحسب مورد بصورت ضربه های کنترلی حمله ای بطور موازی بطرف میز حریف تمرینی مقابل خود روانه می کند. و بازیکن دیگر (بازیکن ۲) همه توپهایی که به ترتیب: یکی در میان، یکی بطرف راست و یکی بطرف چپ میز او فرستاده می شود، با فورهند و بک هند خود برحسب مورد بصورت ضربه های کنترلی حمله ای بطور ضربدری بطرف میز حریف تمرینی مقابل می فرستد. مدت زمان این تمرین را باید به ۲ قسمت تقسیم نمود که یکی از بازیکنان، یک قسمت از مدت تمرین را با ضربه های موازی پاسخ می دهد و قسمت دوم تمرین را با ضربه های ضربدری انجام می دهد و همین کار را بازیکن (۲) بمورد اجرا می گذارد.

در اجرای این تمرین، هردو بازیکن باید همکاری خوبی با هم داشته باشند تا از کیفیت این تمرین هر چه بهتر استفاده نمایند و همه سعی دو بازیکن مجری این تمرین، صرف این شود که ضربه های خود را حتی الامکان به روی میز حریف تمرینی بفرستند و ردوبدل شدن توپها، هر چه بیشتر ادامه و تداوم پیدا کند و توپ، زود به داخل تور نیفتد و نیز به خارج از میز نرود.

این تمرین را دو بازیکن طبق توافقی که با یکدیگر نموده اند می توانند به میزان سرعت های مختلف انجام دهند مثلا: دو بازیکن با ضربه های سرعت یکنواخت می توانند با یکدیگر این تمرین را انجام دهند. یا یکی از بازیکنها، حمله های سریعتر بزند و دیگری، کم سرعت تر ضربه بزند. و نیز اگر دو بازیکن سطح بازی پیشرفته ای داشته باشند می توانند این تمرین را بصورت ضربه های فورهند لوپ و بک هند لوپ بین همدیگر ردوبدل کنند. یا اینکه یکی از بازیکنان از ضربه های لوپ فورهند و لوپ بک هند استفاده کند و بازیکن دیگر آن طرف میز از ضربه های کنترلی و توپ بیار استفاده نماید. نحوه اجرای صحیح این تمرین به این صورت است که هرکدام از بازیکنهای یکطرف میز، ضربه های فورهند و حمله های خود را با حرکت سریع پا بزنند و دایما در حال تحرک و فعالیت حرکت پایی باشند نه اینکه دست خود را برای ضربه زدن به سمت توپ دراز کنند و درجا به ایستند. بازیکنان باید سعی کنند که توپهای خود را حتی المقدور به گوشه ها و زوایای میز مقابل روانه کنند ضمن اینکه توپهای خود را هر چه بیشتر به نزدیکی های خطوط انتهایی میز مقابل ارسال کنند، چون پاسخ دادن و دریافت نمودن این توپها و نیز عکس العمل موثر روی این توپها، سخت تر و دشوار تر از توپهای دیگر است.

این تمرین می تواند در هر فاصله ای از میز انجام شود که این مربوط می شود به نوع استیل و شیوه بازی بازیکن که در کدام فاصله از میز کیفیت تمرینی بیشتر و بهتری برای او دارد.

این تمرین را می شود با تمرین با توپ زیاد که مربی یا هر کس واجد شرایط دیگری توپها را برای بازیکن پرتاب کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *