کلاس های آموزش پینگ پنگ

برنامه زمانی باشگاه


 16 - 17:3017:30 - 1919 - 20:30
شنبهسانس آزاد و آموزش خصوصیسانس آزاد و آموزش خصوصی
یکشنبهعمومی و نیمه خصوصی زیر 18 سالعمومی و نیمه خصوصیعمومی و نیمه خصوصی بزرگسالان
دوشنبهسانس آزاد و آموزش خصوصیسانس آزاد و آموزش خصوصی
سه شنبهعمومی و نیمه خصوصی زیر 18 سالعمومی و نیمه خصوصیعمومی و نیمه خصوصی بزرگسالان
چهارشنبهمسابقه هفتگیمسابقه هفتگی
پنج شنبهعمومی و نیمه خصوصی زیر 18 سالعمومی و نیمه خصوصیعمومی و نیمه خصوصی بزرگسالان

تعرفه خدمات


کلاس های عمومی و نیمه خصوصی

نوع کلاسرده سنیتعداد جلساتهزینه ماهانههزینه 3 ماهه
عمومیزیر 18 سال2 روز در هفته70,000 تومان150,000 تومان
3 روز در هفته100,000 تومان200,000 تومان
بزرگسالان3 روز در هفته125,000 تومان300,000 تومان
نیمه خصوصیزیر 18 سال3 روز در هفته125,000 تومان300,000 تومان
بزرگسالان3 روز در هفته175,000 تومان450,000 تومان

سایر

شرحمدتهزینه هر جلسههزینه 10 جلسههزینه 20 جلسه
آموزش خصوصی1 ساعت50,000 تومان300,000 تومان500,000 تومان
اجاره دستگاه توپ انداز1 ساعت30,000 تومان200,000 تومان
اجاره میز1 ساعت10,000 تومان70,000 تومان