تاپ اسپین پینگ پنگ

تاکتیک فشار روی بک هند

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران

در مواقعی که حریف شما از حمله فورهند قوی یا از لوپهای فورهند قوی و سریع برخوردار است شما باید با تحمیل ضربه های بک هند هل سریع و نیز ضربه های ضد بک هند خود روی بک هند حریف در انتظار فرصت برای حرکت و چرخیدن (پیچیدن) بطرف بک هند خود و زدن حمله ناگهانی فورهند خود باشید (تبدیل ضد بک هند خود به فورهند حمله.)

ادامه ضربه های پشت سرهم ضد بک هند (زدن بک هند هل های سریع و سنگین روی بک هند هل های سریع حریف را ” ضد بک هند ” می گویند.) شما می تواند با سرعتهای مختلف بطور متناوب باشد.
این یکی از تاکتیکهای پیشرفته و متداولی است که از قدیم اغلب بازیکنان برجسته تنیس روی میز از آن استفاده می نمایند. چون حمله های فورهند همیشه قوی تر و موثر تر از حمله های بک هند است و همچنین شعاع عمل و آزادی عمل و حرکات و نوسانات حمله های فورهند از وضعیت حمله های بک هند بیشتر است. بنابراین اگر بتوانیم از حمله های ناگهانی فورهند خود از گوشه بک هند میز خود استفاده کنیم بازی موفق تری را ارایه خواهیم داد. عدم توانایی در زدن حمله فورهند از گوشه بک هند میز خود، موجب می شود که قدرت کلی بازی ما در بازی و مسابقه، محدود شود و کیفیت بازی ما کاهش پیدا کند. یادگرفتن ضربه های حمله فورهند از قسمت بک هند میز برای هر بازیکن حمله سریع، یک امر لازم و ضروری است.

برای زدن حمله فورهند از قسمت بک هند میز، پس از زدن چند ضربه بک هند روی بک هند حریف باید بخاطر داشته باشید که خیلی زود به سمت بک هند میز خود حرکت نکنید تا حریف شما از قصد اینکار اطلاع پیدا نکند، بلکه در آخرین لحظه که حریف، توپ را به سمت بک هند شما می فرستد باید خیلی سریع تصمیم گیری کنید و به این سمت بروید و حمله فورهند خود را بزنید. برای اجرای این تاکتیک: اولین مرحله حرکت شما باید با برداشتن یک قدم کوتاه به سمت چپ و با پای چپ شما باشد، سپس پای راست خود را باید به اندازه کافی به سمت چپ حرکت دهید به نحوی که مسلط بر زدن حمله فورهند خود باشید (چپ دستها برعکس) برای بمورد اجرا گذاشتن این تاکتیک باید چهار مرحله را انجام دهید:

۱- تصمیم سریع به قدم گذاشتن به گوشه بک هند میز خود

۲- تنظیم زمانبندی ضربه و نحوه زدن ضربه فورهند.

۳- کار پا.

۴- خود عمل ضربه.

زدن حمله فورهند از سمت بک هند میز خود، نیاز به انتخاب ضربه خوب و بدست آوردن یک توپ مناسب و تصمیم گیری سریع دارد.

بطور کلی سه نوع ضربه، مناسب برای فراهم کردن زدن حمله فورهند از گوشه بک هند میز وجود دارد: ۱٫ ضربه های بک هند هل ۲٫ ضربه های سریع و ناگهانی ضد بک هند ۳٫ بک هند بلوک ها یا بک هند درایوهای ضعیف یا بک هند لوپهای نرم و آهسته. که از میان این سه نوع ضربه، ضربه های ناگهانی ضد بک هند ” پاپ آپ ” فرصت کافی بیشتری را برای جاگیری مناسب شما از بک هند زدن و تبدیل آن به فورهند زدن به شما می دهد. ولی تبدیل بک هند بلوک ها و بک هند هل ها در مقایسه با ضربه های ضد بک هند، خیلی مشکلتر است، چون فرصت کافی برای عکس العمل بازیکن، کمتر وجود دارد.

امر مهم در اجرای این تاکتیک این است که خیلی زود به سمت بک هند میز خود حرکت نکنید حتی اگر حدس می زنید که ضربه بک هند حریف به سمت بک هند میز شما زده می شود حرکت نکنید تا حریف اقدام به زدن ضربه خود کند. چون یک بازیکن ورزیده و با تجربه می تواند در آخرین لحظه، جهت ضربه خود را تغییر دهد. اگر شما در حین بازی بخواهید این تاکتیک را اجرا کنید باید خیلی سریع حرکت کنید (بپیچید)، چون فرصت و تصمیم گیری برای تبدیل ضربه بک هند به فورهند، بسیار کوتاه است.

اگر شما از یک فورهند حمله قوی یا از فورهند لوپهای سریعی برخوردار هستید می توانید حدس بزنید که بیشتر ضربه های هل بک هند حریف به سمت بک هند شما فرستاده می شود، چون حریف می ترسد که توپ را به سمت فورهند میز شما بفرستد و شما روی آن از حمله های فورهند و از لوپهای قوی فورهند خود استفاده کنید. بنابراین برای تبدیل ضربه بک هند خود به حمله فورهند خود باید صبر کنید تا حریف اقدام به زدن ضربه کند که اگر جهت ضربه حریف به سمت بک هند میز شما باشد، شما باید خیلی سریع تصمیم بگیرید و خود را به سمت گوشه بک هند میز خود بکشید.

برای اجرای تاکتیک تبدیل ضربه بک هند به حمله فورهند از گوشه بک هند میز خود باید توجه داشته باشید که بیشتر در مواقعی تصمیم گیری کنید که یک برگشت ضعیف از طرف حریف بطرف میز شما فرستاده می شود که شما باید خیلی سریع، نوع ضربه حمله فورهند خود را انتخاب کنید یعنی چه نوع سرعتی را برای حمله فورهند خود انتخاب نمایید یا اگر می خواهید از ضربه لوپ استفاده کنید باید نوع پیچ آهسته و ارام یا نوع سریع لوپ خود را انتخاب کنید و علاوه بر انتخاب سرعت و پیچ ضربه حمله ای خود باید جهت و سمت ضربه فورهند حمله یا فورهند لوپ خود را نیز انتخاب کنید، یعنی می خواهید ضربه خود را به سمت فورهند میز حریف یا قسمت بک هند میز او و یا به قسمت وسط میز حریف یعنی توی شکم حریف بزنید. بازیکنان تنیس روی میز باید از این مساله آگاهی داشته باشند که استقرار یک عامل مهم و کلیدی در تنیس روی میز محسوب می شود بویژه استقرارهایی که جلوی تشخیص حریف را بگیرد.

اگر شما در جریان رقابت و مسابقه تصمیم دارید برای اجرای این تاکتیک، ضربه بک هند خود را به حمله فورهند یا لوپ فورهند تبدیل کنید، بهتر است که پس از زدن چند ضربه بک هند به گوشه بک هند میز حریف، بطور ناگهانی و غیر منتظره، یک ضربه سریع ضد بک هند به وسط میز حریف خود بزنید که احتمالا یک برگشت ضعیف و موقعیت ساز در سمت بک هند میز خود برای حمله زدن خود دریافت خواهید کرد و شما باید بخاطر داشته باشید که در مواقعی که یک ضربه ناگهانی ضد بک هند به وسط میز حریف زدید آماده برای حرکت سریع به گوشه بک هند میز خود باشید.

برای اینکه تاکتیک تبدیل ضربه بک هند به حمله فورهند را خوب اجرا کنید باید مکانیکهای کار پای شما عالی باشد، برای اینکار باید تمرینهای: تمرین با توپ زیاد و همچنین تمرینات سایه زنی (حرکات تقلیدی بدون توپ) مربوط به این تاکتیک را مرتب و بدفعات مختلف انجام دهید. همچنین تمرین دوهای سرعت مانند: ۱۰۰ متر و ۵۰ متر را انجام دهید.

برای اجرای تاکتیک تبدیل بک هند به حمله فورهند، زانوهای شما باید به جلو خم شود و وزن بدن شما به داخل و جلو قرار بگیرد. اولین حرکت شما باید یک قدم کوتاه به سمت چپ با پای چپ باشد (چپ دستها بر عکس) و سپس با کشیدن پای چپ روی زمین با یک جهش، پای راست خود را باید به اندازه کافی به سمت عقب و چپ حرکت بدهید تا مسلط بر زدن ضربه فورهند بشوید. موقعی که پای راست خود را به سمت عقب و پشت خود حرکت می دهید، شانه های خود را بچرخانید تا آنجایی که شانه های شما موازی خط انتهایی میز قرار بگیرد، در این وضعیت باید بیشتر وزن خود را روی پای راست خود بیندازید و دست راکت دار خود را سریع به عقب بکشید و نوسان بدهید و سپس حمله فورهند یا لوپ فورهند خود را به سوی مورد نظر میز حریف بزنید.

روش صحیح اجرای این تاکتیک، ابتدا با نوسان، دست خود را به عقب و سپس به جلو ببرید و حمله فورهند یا لوپ فورهند خود را بزنید.

برای اجرای سریع این تاکتیک، باید به محض برخورد پای راست خود به زمین، نوسان دست راکت دار خود را در جهت جلو برانید.

مادامیکه شما قادر به حرکت سریع به گوشه بک هند میز خود برای زدن حمله فورهند خود نباشید بطور مسلم نمی توانید استفاده کامل از قدرت بازی و نیروی طبیعی خود در زدن فورهند حمله از گوشه بک هند خود باشید. در تنیس روی میز ضربه های حمله ای فورهند از مهمترین ضربه های این ورزش به حساب می آید. در هنگام زدن فورهند حمله از گوشه بک هند میز خود، فقط کمر خود را بطرف راست بچرخانید و دقت نمایید که باسن شما نچرخد.

همیشه سعی کنید که در پشت میز بازی، پای چپ کمی به جلو (چپ دستها برعکس) قرار بگیرد، چون این نوع ایستادن در پشت میز می تواند هر نوع ضربه قوی فورهند را اجرا کند. در این وضعیت ایستادن، بازیکن زانوهایش خم شده و وزن بدنش به داخل روی توپ و پاهای او، می افتد. در این وضعیت استقراری، حریف، مقابل ضربه هایی را که به وسط میز یعنی توی شکم بازیکن می زند، بازیکنی که با این نوع ایستادن در پشت میز بازی می کند، مواجه با مشکل نمی شود و توپ را با فورهند قوی خود برگشت می دهد.
این نوع ایستادن در پشت میز که آرنج بازیکن تقریبا برابر با خط وسط میز قرار گرفته است می توان گفت که نصف کار برای استفاده از ضربه های فورهند حمله و نیز فورهند لوپ انجام شده است. اکنون در این وضعیت، بازیکن ضربه فورهند خود را خیلی راحت و موثر می تواند نوسان بدهد. در این وضعیت قرار گرفتن در پشت میز، چنین بنظر می رسد که میز حرکت کرده، یعنی میز قبلا در سمت چپ بوده و حالا به سمت راست حرکت کرده است و در این حالت، ضربه های فورهند شما موثر و ناگهانی خواهد بود.

بعضی از بازیکنان تنیس روی میز در پشت میز بازی که می ایستند پاهای خود را موازی همدیگر و در وسط میز قرار می دهند که این نوع ایستادن در پشت میز یک مشکل عمومی برای کلیه بازیکنان در سطوح مختلف است. این طرز ایستادن در پشت میز، بازیکن را وادار می کند تا پوشش بیشتر عرض میز را با بک هند خود بدهد که این اولین عیب این روش ایستادن در پشت میز است، چون در این وضعیت ایستادن، چرخش فورهند و بک هند، روی آرنج بوده و آرنج بازیکن در سمت راست بدن او قرار می گیرد که همین مساله موجب می شود تا بازیکن بالاجبار توپهای همه قسمت عرض میز یا قسمت زیادی از میز را با بک هند خود بزند، چون قادربه چرخش برای گرفتن ضربه حریف بطور صحیح با فورهند خود نبوده و همیشه مواجه با اشکال می شود بعلت اینکه اغلب از بک هند خود استفاده می کند و فرصتی به فورهند خود نمی دهد که معمولا قوی تر از بک هند است. بازیکنانی که سعی دارند این عادت بد را ترک کنند خیلی راحت با اتخاذ روش صحیح می توانند نوع ایستادن خود را در پشت میز اصلاح نمایند چون در غیر اینصورت قادر به زدن فورهندهای قوی و صحیح نخواهند بود، حتی بک هند حمله این قبیل بازیکنان نیز چندان موثر نخواهد بود و قدرت بازی بازیکن را تحلیل داده و او را نا توان خواهد ساخت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *